fbpx
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 

İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Kurulması

İstanbul İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Kurulması

Bizim OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Sistemi Kurulması:

Bizim OSGB olarak sadece yönetmelik ve kanunlarda istenenlerin yapılmasını yeterli görmüyor bu işin sürdürülebilir olması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için işyerinde işveren ve tüm çalışanların katılımı ile İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) sisteminin kurulması gerektiğini, kurumsal olarak bunun yerleşmesinin gerektiğini başta İstanbul olmak üzere hizmet verdiğimiz tüm illerdeki işverenlere anlatıyoruz.

İşverenin talep etmesi ve İSG Sistemini kurarak aktif uygulama kararı almaşı halinde, İSO18001’i tam anlamı ile uygulayacak şekilde çözüm ortağı olarak seçilen partner firma ile isg sistemi kurulması konusunda hizmet veriyoruz.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa bağlı olarak çıkartılmış olan İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ bize bu konuda işverenlerin kanunen uyması gereken zorunlulukların neler olduğunu belirtmektedir. (www.csgb.gov.tr/mevzuat/yonetmelikler/issagligıvegüvenliğihizmetleriyonetmeligi)

İlgili yönetmelik işverenler İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sağlanması ile ilgili olarak önemli yükümlülükler getirmiştir. ÇSGB tarafından hazırlanan bu yönetmeliğin amacı İşverenlerin İSG hizmetlerini yürütmek amacı ile İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ BİRİMİ (kısaca İSGB) veya ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİNİN ( kısaca OSGB) kurulması, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesidir.

ÇSGB tarafından hazırlanan bu yönetmelik

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri Madde 5’te

MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-18/12/2014-29209)

İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi,

İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi,

Çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla

Çalışanları arasından, dışardan bireysel olarak anlaşabileceği kişiler ile (ki bu durumda bu kişilere ait SGK girişlerinin yapılması, kısmi süreli sözleşme imzalaması ve bu hizmetleri kuracağı bir İSGB vasıtası ile yürütmesi gerektiğini unutmamalıdır.) veya ÇSGB tarafından yetkilendirilmiş bir OSGB İle anlaşarak yürütebileceğini belirlemektedir

İşveren ayrıca İSG hizmetlerinin yerine getirilmesi amacı ile

(5) İşveren;

a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili görevlendirilen personelin etkin bir şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmakla,

b) Görevlendirdiği kişi veya OSGB’lerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamakla,

c) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla,

ç) Görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’ler tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmekle,

d) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlerini yerine getirebilmeleri için, Bakanlıkça belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalışma süresini sağlamakla,

e) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali yargı kararı ile kesinleşen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanını Genel Müdürlüğe bildirmekle,

f) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe bilgi vermekle,

yükümlüdür.

(6) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinden personel görevlendirmek veya OSGB’lerden hizmet almak suretiyle bu konudaki yetkilerini devreden işverenin bu hizmetlere ilişkin yükümlülükleri devam eder.

(7) İşveren işyerinde görev yapan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile hizmet alınan OSGB’lerin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre geçerli yetki belgesi ile görevlendirilmesinden sorumludur.

(8) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler. Bu fıkraya ilişkin eğitim programları, eğitimin süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.

(9) (Ek:RG-18/12/2014-29209) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesine ilişkin zorunlu çalışma sürelerinin hesabında; 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, toplam çalışan sayısına dâhil edilmez.

İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin yükümlülükleri

MADDE 7 – (1) İşveren ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla;

a) İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı,

b) İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını,

saklar.

(2) Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep eder, önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak bir ay içerisinde gönderir.

(3) Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri (Mülga ibare:RG-18/12/2014-29209) (…)veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır.

(4) Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır.

(5) Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından saklanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur. Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır.

Demektedir.

Yönetmelikte ayrıca : İSGB ve OSGB lerin İSG hizmetlerini yürütürken işverenin sağlamak zorunda olduğu şartlar

Detaylı olarak belirlenmiştir. Aşağıda yönetmelik ilgili maddeleri detaylı olarak sunulmuştur.

OSGB Olarak hizmet verilen İşyerlerinde bu şartlar detaylı olarak işverene bildirilmeli ve yerine getirmesi sağlanmalıdır.

Bizim OSGB olarak İstanbul’da hizmet verdiğimiz işyerlerinde konu ile ilgili olarak gerek işverene bilgi olarak gerekse gözetim ve deneyimlerde gerekli uyarıları yaptığımızı belirtmek isteriz.

İSG hizmetleri ile ilgili yönetmeliğe göre gerekli şartlar aşağıda bilgi amaçlı verilmiştir.

MADDE 10 – (1) İSGB; en az bir işyeri hekimi ile işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi ile oluşturulur. Bu birimde işveren diğer sağlık personeli de görevlendirebilir.

(2) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işveren tarafından işyerlerinde kurulacak olan iş sağlığı ve güvenliğibirimlerinde aşağıdaki şartlar sağlanır.

  1. a) İSGBiş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışan personel sayısına uygun büyüklükte bir yerde kurulur. Bu birimin asıl işin yürütüldüğü mekânda ve giriş katta kurulması esastır.
  2. b) Bu birimlerde sekizer metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı odası ile işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere bir muayene odası ve 12 metrekareden az olmamak üzere bir ilkyardım ve acil müdahale odası bulunur. Tam zamanlı görevlendirilecek her işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için aynı şartlarda ayrı birer oda tahsis edilir.
  3. c) İSGB’ler Ek-1’de belirtilen araç ve gereçler ile donatılır ve işyerinde çalışanların acil durumlarda en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak üzere uygun araç bulundurulur.

(3) İSGB’nin bölümleri aynı alanda bulunur ve bu alan çalışanlar tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde işaretlenir.

(4) (Değişik:RG-31/1/2013-28545) Sağlık Bakanlığından ruhsatlı sağlık hizmeti sunucusu olan işyerlerinde kurulacak İSGB’lerde ilk yardım ve acil müdahale odası şartı ve EK-1’de belirtilen araç ve gereçler ile ulaşım amaçlı araç bulundurulması zorunluluğu aranmaz.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla sağlanacak şartlar

MADDE 11 – (1) Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gerekli olmayan hallerde işveren, görevlendirdiği kişi veya OSGB’lerin görevlerini yerine getirmeleri amacı ile asgari bu maddedeki şartları sağlar.

(2) 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde işveren,

  1. a) İşyeri hekimi ile diğer sağlık personeline ve iş güvenliği uzmanına 8 metrekareden az olmamak üzere toplam iki oda temin eder.
  2. b) İşyerinde ayrıca acil durumlarda çalışanların en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak üzere uygun araç bulundurulur.

(3) 50’den az çalışanı olan işyerlerinde işveren, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetini etkin verebilmesi için çalışma süresince kullanılmak üzere uygun bir yer sağlar.

(4) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları gibi yerlerde bulunan ve 50’den az çalışanı olan işverenlerin yürütecekleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için; koordinasyon yönetim tarafından sağlanmak üzere ortaklaşa kullanılabilecek bir mekân oluşturulabilir. Oluşturulacak mekândan hizmet sunulacak toplam çalışan sayısı 50’den az olması durumunda üçüncü fıkra, 50’den fazla olması durumunda ise ikinci fıkra hükümlerine uygunluk sağlanır.

(5) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi için işveren tarafından ayrılan çalışma yerlerinin bölüm ve birimlerinin aynı alan içerisinde bulunması esastır. Bu bölüm ve birimlerin bulunduğu yerler çalışanlar tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde işaretlenir.

(6) Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi zorunlu olmayan hallerde, işyerinde bu maddeye göre oluşturulan ve belirtilen şartları karşılayan birim, düzenlenen sağlık raporları bakımından İSGB olarak kabul edilir.

Denmektedir.

BİZİM OSGB olarak İSG sistem kurulması için bu şartlar özenle değerlendirilmekte ve firmanıza bilgi verilerek sistem kurulması sağlanmaktadır.

İletişime Geçin

OSGB hizmetleriyle ilgili tüm  sorularınızı  Bizim OSGB uzmanlarına danışarak cevaplandırabilirsiniz.

 Email info@bizimosgb.com

 Hemen Arayın +90 ( 216 ) 532 32 23