fbpx
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 

İş Güvenliği Uzmanlığı

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası “İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI” tarifini şöyle yapmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında

görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı,” olarak tanımlamaktadır.

İş yerleri 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği kanunu gereğince 3 tehlike sınıfına ayrılmaktadır.

 1. Çok tehlikeli
 2. Tehlikeli
 3. Az tehlikeli

Aynı kanun İş güvenliği uzmanlarını da 3 sınıfa ayırmaktadır.

 1. A sınıfı İş güvenliği uzmanı
 2. B sınıfı İş güvenliği Uzmanı
 3. C sınıfı İş güvenliği uzmanı

Kanun tam anlamı ile yürürlüğe girdiği tarihten itibaren

A sınıfı iş güvenliği uzmanları, çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli sınıftaki iş yerlerine

B sınıfı iş güvenliği uzmanları tehlikeli ve az tehlikeli sınıftaki iş yerlerine

C sınıfı iş güvenliği uzmanları ise sadece az tehlikeli sınıftaki iş yerlerine bakacaklardır.

Ayrıca her sektör için sektörel diplomaya sahip iş güvenliği uzmanı olma zorunluluğu kanunda öngörülmesine rağmen 2018 yıl sonu itibarı ile henüz bir düzenleme yapılmamıştır.

Bu düzenleme hayata geçtiğinde örneğin inşaatlardaki iş güvenliği uzmanlarının hem A sınıfı iş güvenliği diploma belgesine hem de inşaat mühendisliği diploma belgesine sahip olması gerekecektir.

C sınıfı iş güvenliği uzmanları 3 yıl, B Sınıfı İş güvenliği uzmanları ise 4 yıl boyunca (gün olarak atama yapılarak çalıştıkları gün esas alınacaktır) bir üst sınıf geçmek için bakanlığın açtığı sınava girerek başarılı olmaları halinde sınıf değiştirebileceklerdir.

Aynı şekilde her tehlike sınıfına göre görevlendirilecek olan atama süresi de değişiklik göstermektedir.

Çok tehlikeli iş yerlerinde çalışan başına 40 dk./Ay, Tehlikeli iş yerlerinde çalışan başına 20 dk/ay, az tehlikeli iş yerlerinde ise 10 dk/ay olarak zorunlu hizmet süresi bulunmaktadır.

 

İş güvenliği uzmanının işini severek yapması halinde hizmet verdiği iş yerinde isg sürecinin iyileşmesi mümkün olacaktır.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

MADDE 9 – (1) İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

 1. a) Rehberlik;

1) İş yerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.

2) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

3) İş yerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.

4) İş yerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya iş yerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

 1. b) Risk değerlendirmesi;

1) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

 1. c) Çalışma ortamı gözetimi;

1) Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.

2) İş yerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

2) Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu iş yeri hekimi ile işbirliği halinde EK-2’deki örneğine uygun olarak hazırlamak.

3) Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

4) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

5) (Ek:RG-11/10/2013-28792) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP’e bildirmek.

 1. d) İlgili birimlerle işbirliği;

1) İş yeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.

2) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.

3) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,

4) Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

 

Olarak belirlemiştir.

İş güvenliği uzmanlarının denetim yetkisi yoktur. Denetim yetkisi için bakanlıkça görevlendirilmesi yapımış müfettiş veya şirket içi prosedürüne göre denetim yaptığı konularda sorumlu ve yetkili olması gereklidir. İşe alım ve işten çıkarma gibi yetkilerinin tanımlanmış olması gereklidir. Bu konu tartışılmakla beraber denetim yükümlüğünü iş güvenliği uzmanı üzerine almamalıdır.

 

Aynı yönetmelikte İş güvenliği uzmanlarının yetkileri

MADDE 10 – (1) İş güvenliği uzmanının yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) (Mülga:RG-30/4/2015-29342)
 2. b) İş yerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.
 3. c) Görevi gereği iş yerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak,gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

ç) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iş yerinin iç

düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri

MADDE 11 – (1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını

mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve iş yerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

(2) İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

(3) (Değişik:RG-30/4/2015-29342) İş güvenliği uzmanı, işverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati tehlike arz edenleri, belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi halinde, iş yerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.

(4) İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği iş yerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile 9 uncu maddede belirtilen hususlara ait faaliyetlerini, iş yeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.

Bizim OSGB ve İş Güvenliği

Demektedir. İş  sağlığı ve güvenliği verimli bir şekilde bireylerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi adına en iyi şartların oluşmasını sağlayan bir alan olarak günümüzde çok sık bir şekilde tercih edilen bir konu haline gelmiştir. Yalnızca bu haliyle değil bu durum devlet eliyle kontrol altına alınmış ve insanların bu konuya gereken özeni göstermeleri sağlanmıştır. Bu alanda uzmanlık alan kişiler girdikleri iş yerlerinde her türlü aksaklıklarla ilgilenmek ile yükümlüdürler. Bu yükümlülük onların hem iş sahiplerine karşı hem de orada çalışan tüm işçilere karşı yerine getirmek durumunda olduğu bir alandır. İş güvenliği uzmanlığı bir kanun haline getirilmiş ve tüm iş yerlerinde bu tür konulara gereken özenin gösterilmesi hedeflenmiştir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Ne İşe Yarar

İş güvenliği uzmanlığı  iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasındaki en önemli birimdir. Bu sayede çalışanların iş yerindeki iş güvenliği ile ilgili tehlikelere önceden önlem alınmasını sağlayarak iş kazası ihtimalini en aza indirmeye katkıda bulunur.  İş şartlarının daha iyi hale gelmesini sağlayan bu kişiler kişilerin iç düzeni sağlaması ve bu şekilde tüm sürecin çok daha iyi bir şekilde ilerlemesini sağlayacak çalışan kişilerin daha güvenli bir ortamda bu süreci geride bırakmalarını sağlamıştır. İş güvenliği uzmanlığı hem işveren hem de işçiler adına gereken özenin gösterilmesi sonucunda düşünüldüğünden çok daha büyük faydaları beraberinde getirecektir.

İş Güvenliği

İş güvenliği uzmanın  düzgün şartlarda ve koşullarda çalışmasını sağlamak iş yerlerinde meydana gelebilecek tüm risklerin azalmasını sağlayarak işverene önemli bir yarar sağlar. Çalışanların veya kullanıcıların  sakatlanması yada ölüm gibi sonuçlara meydan verecek zor şartların oluşmasını engelleyici önlemlerin alınması hedeflenmiştir. İş şartlarının daha iyi hale gelmesini sağlayan bu düzenleme meydana gelebilecek her türlü riski minimize edilmesini hedeflemiştir.

İş güvenliği uzmanlığı konusunda gerekli önlemlerin alınmaması bazı durumlarda hiç istenmeyen sonuçların meydana gelebilmesine ortam hazırlayabilmektedir. Her iş yerinde artık bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. İş güvenliği uzmanlığı konusunda tüm çalışmaların yapılması oldukça önemlidir. Bu alanı yapan herkes yapılacak tüm tedbirlerin yerine getirilmesi konusunda önemli tedbirlerin alınması gerekecektir. Bu konuda herkes tarafından bu tedbirlerin alındığı ve bu şekilde çok daha iyi koşulların oluşması sağlanmaktadır. İş güvenliği uzmanlığı alanında en iyi kişilerin yapması ve yerine getirmesi gereken bir alan haline gelmiştir.

 

Biz im OSGB
İSG Yönetim Sitemleri

Bizim OSGB

Son Yorumlar