fbpx
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 

OSGB Nasıl Kurulur?

İş Sağlığı ve Güvenliği

OSGB’ yi kurmak için başvuru evrakları nelerdir? Nereye başvuru yapılır?

Öncelikle osgb nasıl kurulur ve bu amaçla bir şirket kurmak için bir tüzel kişilik gereklidir. Bu TÜZEL KİŞİLİK bir SGK sicil numarasına sahip olmalıdır. BU SGK Sicil numarası ile ilgili olarak e-devlet üzerinden başvuru ve işlemleri yapmak için e-bildirge kullanıcısının tanımlı olması gereklidir. Bu kişi ilk SGK açılışı sırasında başvuru yapan kişi, şirket sahibi veya muhasebeci olarak atanmış olabilir. Bu yetkinin kimin üzerine ait olduğunu başvuru öncesi kontrol edilmesi, eğer belirli değil ise bir dilekçe ile başvuru yapılarak tanımlama yapılması gereklidir. Bu konudaki örnek dilekçe ve destek için www.bizimosgb.com adresimizi ziyaret edebilir veya info@bizimosgb.com adresine mail atarak destek talebinde bulunabilirsiniz.

Kurumsal Osgb Fiyatları

SGK sicil numarasına ve yetkili e-bildirge kullanıcısına sahip Tüzel Kişilik  “Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına” bağlı İş Sağlığı ve Genel Müdürlüğüne e- devlet üzerinden başvuru yapacaktır. Bu SGK sicil numarası ile  www.isgkatip.gov.tr adresine giriş yapılarak gerekli evraklar ile başvuru tamamlanır.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Başvuru Evrakları Nelerdir?

Öncelikle buna ait aşağıda örneği verilen ve bakanlığın bu konudaki kılavuzunda yer alan dilekçe ve dilekçede yer alan eklerinin tamamlanması ve bunun ilgili kısımdan sisteme yüklenmesi gereklidir.

Sayı:

Konu: OSGB Yetki Talebi

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

…………..(TSG’de  geçen  tam  unvan)  unvanı  ile  kurmuş  olduğumuz  ve  ……….. (numarataj belgesinde  geçen  adresin  tamamı)  adresinde  bulunan  şirketimize  Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi yetkisi verilmesini talep etmekteyiz.

29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi gereğince istenen belgeler ek olarak sunulmuştur.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Tarih… /… /…..

İsim SoyisimKaşe ve İmza

Ek listesi:

Ek-1: Ticaret Sicil Gazetesi sureti,

Ek-2: İmza sirküleri(noter onaylı sureti,,

Ek-3: Kurucuları/Ortakları belirtir taahhütname,

Ek-4: İşyeri hekimi ile yapılmış ıslak imzalı tam zamanlı iş akdi,

Ek-5: İş güvenliği uzmanı ile yapılmış ıslak imzalı tam zamanlı iş akdi,

Ek-6: Diğer sağlık personeli ile yapılmış ıslak imzalı tam zamanlı iş akdi,

Ek-7: Sorumlu müdürün kabul şerhli görevlendirme yazısı(tarih ve imzalar olmalı),

Ek-8: Yapı kullanma izin belgesinin aslı veya onaylı örneği,

Ek-9: Ada, pafta, parsel bilgilerinin yer aldığı numarataj veya adres tespit belgesi  nin aslı veya onaylı örneği,

Ek-10: Kira sözleşmesinin aslı ya da onaylı örneği (numarataj/adres tespit belgesindeki adres ile aynı )

Ek-11: Tapu senedinin onaylı sureti veya intifa hakkı belgesi

Ek-12: 1/100 ölçekli plan (inş tek., inş müh.,mimar tarafından onaylı)

Ek-13: Yangın raporunun aslı ya da onaylı örneği(numarataj/adres tespit belgesindeki adres ile uyumlu)

Ek-14: Kat maliklerinin oy birliği ile aldığı karar örneği (yer tapuda mesken olarak kayıtlı ise)

Ek-15: KEP Alıcı Aktivasyon Sözleşmesi

 

SGK Sicil numarası:………………………………….

Vergi Dairesi / Vergi No:…………………………..

Sabit Tel: ………………………………..    

Cep:……………………

E-posta:…………………………

.TEBLİGAT ADRESİ:………………

KEP ADRESİ: ………………

İle dilekçe ekinde başvuru yapılmalıdır.

Şantiyede İş Güvenliği

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin (OSGB) Yetkilendirilmesi

  • Tüzel Kişilik ile OSGB tarafından yetki belgesi almak için başvurunun incelenmesiGenel Müdürlükçe en geç 10 iş günü tamamlanacaktır. Bunun için dilekçede ek olarak istenen belgelerin tam ve eksiksiz sağlanması gereklidir.

Dilekçe eklerinde özellikle SGK Sicil gazetesi içinde “İş sağlığı ve Güvenliği hizmet vermek” ibaresi aranmaktadır. Bir çok başvuru danışmanlık hizmeti vermek şeklinde yazıldığı için geri dönmüştür. Ayrıca Tapu belgesi, Numarataj belgesinin tam olması ve gerek iskan raporunda gerekse yangın raporunda aynı adres ve numaraları sağlaması gereklidir. Konu ile daha detaylı açıklamalar bakanlık OSGB kurulum kılavuzunda yer almaktadır.

  • Başvuru dosyasındaki eksikliklerin tamamlanması için en fazla 45 gün süre verilir.
  • Herhangi bir eksiği bulunmayan başvurular için en geç 20 iş günü içerisinde yerinde inceleme yapılır.
  • Yerinde inceleme işlemlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için en fazla 45 gün süre verilir.
  • Belirlenen sürelerde eksiklikler giderilmez ise dosya iade edilir ve iadeden itibaren 1 yıl boyunca yapılan başvurular, bir yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır.

Gerekli incelemenin yapılmasından sonra harç bedellerinin yatırılması için başvuru sahibine bilgi verilerek harç yatırıldıktan sonra yetki belgesi hazırlanarak gönderilmektedir.

Bizim OSGB

Son Yorumlar