E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 
E-mail info@bizimosgb.com Hemen Ara : +90 (212) 275 25 35
 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kültürü Neden Önemlidir?

İş sağlığını ve güvenliğini etkin bir şekilde uygulanmasında koruyucu önlemlerin ilk sıra yer almasının önemi kuşkusuz hepimiz tarafından bilinmektedir.  Bu nedenledir ki işletmelerde iş kazalarına yol açabilecek etkenlerin tespit edilip, söz konusu kazaların önlenmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu düzenlemelerin başarılı bir şekilde amacına ulaşabilmesi için işletmelerde “güvenlik kültürünün” bir değer olarak yerleşmesi büyük bir önem arz etmektedir.

Dünya genelinde ve ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıklarında görülen artış, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşmasına zemin hazırlayan faktörler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Güvenlik kültürü, bir işletmenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yönetim şeklini, yetkinliğini ve bu konudaki aldığı sorumlulukları belirleyen davranış biçimidir.  “Kimse denetlemediğinde veya izlemediğinde çalışanların nasıl bir davranış gösterdiği” güvenlik kültürün algısını sergiler. Yerleşmiş bir güvenlik kültürü, işveren ve yöneticinin ticari kaygılarını dikkate almaksızın tehlikeli durumlara karşı tedbirli olunmasını sağlamaktadır.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kültürü Neden Önemlidir

İş kazaları sonucu yaşanan kayıpların önlenmesi, oluşan maddi ve manevi zararların azaltılması, sağlıklı ve güvenilir bir iş ortamının oluşması güvenlik kültürü ile mümkün olabilir. ILO ve Türkiye verilerine göre; iş kazalarının % 88’i tehlikeli hareketler, %10’u tehlikeli durumlar,  %2’si ise kaçınılmaz sebeplerden kaynaklanmaktadır.  Kazaların büyük bir bölümünün çalışanların güvenli olmayan davranışlardan meydana gelmesi, bizlere güvenlik kültürünün önemini vurgulamaktadır. Güvenlik kültürü iş sağlığı ve güvenliğinin omurgası oluşturduğunu ifade etmek yerinde bir tespit olacaktır. Çalışma ortamlarında tehlikeli hareket ve davranışlardan uzak durmak, tehlikeli durumlara meydan vermemek güvenli bir ortam oluşturmada temel unsurları oluşturur. Çalışma ortamlarında karşılaşılabilecek ve sağlık ve güvenliğimizi tehdit eden ve iş kazalarına neden olan herhangi bir duruma ‘Tehlikeli Durum’ , herhangi bir hareketi ise ‘Tehlikeli Hareket’ olarak ifade etmekteyiz.  

Çalışanların yapması gereken bir hareketi yapmadığında veya yapmaması gereken bir hareketi yaptığında güvensiz davranışta bulunmakta yani tehlikeli harekette bulunup iş güvenliğini göz adı etmekte ve ölümcül sonuçlara kadar gidebilen iş kazalarına davetiye çıkarmaktadır.

Tehlikeli davranışlara örnekler:

 • Kişisel koruyucu donanım kullanmama
 • Talimatları uygulamama
 • Takılı makine koruyucusunu çıkartarak çalışma
 • Uygun olmayan emniyet donanımı
 • Uygun olmayan fiziki koşullar(yetersiz havalandırma, yetersiz veya çok fazla aydınlatma gibi)
 • Yetkisiz ve izinsiz olarak tehlikeli bölgede çalışmak
 • Dalgınlık Ve dikkatsizlik
 • Tehlikeli hızla çalışmak
 • Kusurlu alet, makine ve teçhizat kullanmak
 • İş disiplinine uymamak
 • İşe uygun makine kullanmamak
 • Ehil olmayan kişilerin makineleri kullanmaları
 • Bilgisizlik, eğitimsizlik, tecrübesizlik gibi sebeplerle çalışma şartlarındaki risklerden haberdar olmamak ve bu nedenle tehlikeye kayıtsız kalmak

Tehlikeli durum ise; çalışanın, işveren tarafından sağlanan bir iş ekipmanı veya kişisel koruyucu donanımından dolayı ya da işyerinin mevcut durumlarından dolayı tehlikeli olan herhangi bir durumu ifade eder.

Tehlikeli durumlara ise aşağıdakileri verebiliriz:

 • İş ekipmanlarında iş güvenliği bakımından bulunması gereken özelliklerin eksik ve kusurlu olması,
 • Sıcak ve soğuk, elektrik akımı, ses, ışık, radyasyon ve vibrasyon gibi etkenler,
 • Toksik ve korozif maddeler
 • Hatalı depolama, düzenleme ve istifleme
 • Kötü ve tehlikeli çevre şartları

Tehlikeli tüm durum ve davranışlar tespit edilip gerekli tedbirlerin alınması çalışma hayatında iş kazası ve meslek hastalıklarını azaltıp neredeyse hiç seviyesine düşürmek mümkün olabilir. Bunun için de işletmelerin güçlü güvenlik kültürlerine ihtiyaç vardır.

Güvenlik kültürünün oluşturulmasında izlenmesi gereken yol  işletmeler ve çalışanların yasanın öngördüğü kurallara uymasından, gerekli tedbirlerin alınmasından ve mevzuatla öngörülen iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin koruyucu kuralların uygulanmasından geçmektedir. Türkiye’de çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşumunda en önemli adım 30 Haziran 2012 tarihinde yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesi ile atılmış olmuştur. Kanun 4857 sayılı İş Kanunu içinde yer alan iş güvenliği hükümlerini yürürlükten kaldırarak, sadece özel işyerlerini değil, kamu kurum ve kuruluşlarını da kapsamına alarak geniş bir koruma çatısı oluşturmuştur. Bu kanunun amacının yerine getirilerek hedefe ulaşılması işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşumuna katkı sağlaması beklenmektedir.

Güçlü bir güvenlik kültürü oluşturmada BİZİM OSGB olarak size destek vermeye hazırız.  Konu ile ilgili bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizim OSGB

Son Yorumlar